fbpx
Ga naar de inhoud

Voorwaarden EXIT Dongen
Aandacht voor beide partijen

Artikel 1. Toepasselijkheid algemeen
1.Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, alsmede alle overeenkomsten
gesloten met aanbieder zijn deze bepalingen van toepassing, behoudens indien
nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het door ontvanger
onvoorwaardelijk accepteren van enige aanbieding of opdracht waar op naar
deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing
ervan.
2.De toepasselijkheid van door de ontvanger gehanteerde algemene
voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
3.Indien en voor zover enige voorwaarde deel uitmakend van deze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden of enige andere door de partijen
overeengekomen voorwaarde onwerkzaam zou blijken, blijven de rechten en
verplichtingen tussen aanbieder en ontvanger overigens onaangetast en komt de
ongeldige voorwaarde een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe
zodat daarop een beroep kan worden gedaan.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden e.d. van de verkoper zijn
vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2.Ontvanger zal gebonden zijn aan de overeenkomst behoudens indien hij binnen
8 dagen na dagtekening daarvan bij aanbieder schriftelijk bezwaar maakt.
Annulering door de ontvanger is slechts mogelijk indien aanbieder daarin
toestemt. Aanbieder behoudt zich alle rechten voor om volledige nakoming van
een overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3. Prijzen
1.Indien tussen de datum van de order en de levering de kostprijs van bestelde
goederen stijgt door stijging van grondstoffen, lonen, sociale regelingen of
anderszins is de verkoper gerechtigd deze verhoging aan de ontvanger door te
berekenen.

Artikel 4. Levering en reclames
1.Aanbieder spant zich in de goederen op het overeengekomen tijdstip te
leveren. Elke aansprakelijkheid zijdens aanbieder voor overschrijding van de
levertijd is uitgesloten behoudens opzet of grote schuld.
2.In geval de aanbieder opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van
cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering
van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
3.Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van
cliënt bewerkte c.q. Samengestelde producten, maximaal 8% meer of minder
dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
4.De ontvanger is verplicht bij ontvangst van de goederen deze onmiddellijk te
controleren.
5.Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst door de ontvanger schriftelijk te
worden gemeld.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1.Aanbieder behoudt de eigendom van de geleverde goederen voor zolang het
voor die goederen verschuldigde bedrag alsmede een of meer facturen met
betrekking tot een dezelfde soort door aanbieder aan ontvanger geleverde
goederen onbetaald zijn gebleven.
2.Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door
de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes,
mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of
(elektronische) bestanden, eigendom van de aanbieder, ongeacht of deze aan de
ontvanger of aan derden ter hand zijn gesteld.
3.Ontvanger vrijwaart aanbieder voor aanspraken van derden, ter zake van de in
het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van ontvanger betreffende
intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6. Betaling
1.Betalingen dienen plaats te vinden binnen 23 dagen na factuurdatum. Indien
na het verstrijken van deze termijn door de ontvanger nog geen (volledige)
betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de aanbieder gemaakte
kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,
daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en
incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van
de ontvanger. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 8%
van het factuurbedrag met een minimum van 108,- euro.
2.Aanbieder is gerechtigd, tenzij anders overeengekomen, om na acceptatie van
de aanbieding een voorschot te vragen van 23% van de totaalprijs. Dit geldt
voor projecten waarbij de opdrachtnemer eventuele kosten moet maken en/of
voor projecten welke langere looptijden behoeven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor door ontvanger of derden geleden
directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van niet
nakoming van de overeenkomst dan wel van gebreken van geleverde goederen
behoudens opzet of grove schuld. Een door aanbieder te betalen
schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan maximaal de factuurwaarde.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle door aanbieder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2.Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Download hier de algemene voorwaarden.